Mūsu zināšanu līmeņu sistēma

Beginner (CEF A1) Nav priekšzināšanu vai tās ir minimālas. Saprot tikai ļoti vienkāršus teikumus, atsevišķus vārdus.
Basic (CEF A2) Ir nelielas priekšzināšanas, var tikt galā ikdienas situācijās. Saprot atsevišķus teikumus un bieži lietotus izteicienus ar ikdienas dzīvi saistītos jautājumos. Var sazināties parastās ikdienišķās situācijās, kurās notiek vienkārša informācijas apmaiņa par zināmām tēmām. Var vienkāršos teikumos pastāstīt par sevi, savu ģimeni tuvāko apkārtni, savu izglītību, savu iepriekšējo vai pašreizējo darbu. Var uzrakstīt ļoti vienkāršas piezīmes vai ļoti vienkāršu vēstuli.
Transitional (CEF B1) Var runāt samērā brīvi par tēmām, kas saistītas ar profesiju, hobijiem un ģimeni. Var īsi izteikt savas vēlmes, cerības un centienus. Saprot svarīgāko skaidrā un literāri pareizā valodā par zināmām tēmām, kas saistītas ar darbu, skolu, brīvo laiku. Saprot tekstus, kuros izmantota ikdienā bieži lietota vai ar darbu saistīta valoda. Var gandrīz vienmēr tikt galā situācijās, kādas var rasties, piemēram, ceļojot. Var uzrakstīt vienkāršu saistītu tekstu par zināmām vai personīgi interesējošām tēmām. 
Adept (CEF B2) Var runāt samērā tekoši par pazīstamām, kā arī spēj iedziļināties atsevišķās specifiskās jomās. Saprot galveno domu sarežģītos tekstos gan par konkrētiem, gan abstraktiem tematiem, arī diskusijās par profesionāliem jautājumiem savā specialitātē. Var sarunāties diezgan brīvi un bez sagatavošanās ar dzimtās valodas runātājiem. Var uzrakstīt skaidru, detalizētu tekstu par dažādām tēmām, kas skar interešu loku, izceļot nozīmīgāko.
Specialized (CEF C1) Praktiski nekādas  sarunas tēmas  nesagādā grūtības, spēj veidot sarežģītus teikumus. Saprot dažādas tematikas sarežģītas un garas runas un tekstus un uztver zemtekstu. Bez pūlēm saprot televīzijas raidījumus un filmas. Var izteikties veikli un brīvi, īpaši nemeklējot vārdus. Var atbilstoši un prasmīgi lietot valodu sociālajā, akadēmiskajā un profesionālajā jomā. Prot skaidri un loģiski uzrakstīt savas domas un izteikt savu viedokli konkrētam lasītājam piemērotā stilā.
Advanced (CEF C2) Svešvaloda ir tikpat kā dzimtā valoda, bet vēlas apgūt specifiskus valodas aspektus, izteicienus kādā jomā.  Bez grūtībām saprot gandrīz visu dzirdēto un lasīto. Atsaucot atmiņā izteiktos argumentus un viedokļus, var apkopot informāciju no dažādiem mutvārdu vai rakstiskiem avotiem un secīgi to izklāstīt. Prot izteikties jebkurā sarunā vai diskusijā brīvi, raiti un precīzi, ņemot vērā nozīmju nianses pat komplicētās situācijās. Prot uzrakstīt skaidru loģisku tekstu atbilstošā stilā.